Klauzula o nagrywaniu rozmów

INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ W ZWIĄZKU Z NAGRYWANIEM ROZMÓW TELEFONICZNYCH

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AgroEko sp. z o.o. z siedzibą w Kietrzu 48-130 przy ul. Raciborskiej 109. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Raciborska 109, 48-130 Kietrz, pod numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@agro-eko.com.pl
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w następuje za pomocą adresu e-mail: kasia@twojabi.net.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z faktem, że skontaktowali się Państwo telefonicznie z AgroEko sp. z o.o.
 4. Celem przetwarzania danych jest zapewnienie względów bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości obsługi.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu zapewnienia możliwości obrony i dochodzenia roszczeń w związku z ochroną żywotnych interesów osoby fizycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
 6. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji publicznej, organom prowadzącym postępowania w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Nagrania z rozmów są przechowywane przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od dnia nagrania lub do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności, który okres jest dłuższy. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu pierwszym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu/usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 9. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do załatwienia sprawy drogą telefoniczną. W przypadku braku zgody, prosimy o kontakt pisemny lub elektroniczny.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.