Dni otwarte regulamin

Regulamin Dni Otwartych organizowanych przez P.W. Agro-Eko w Żerkowicach

 

Organizatorem Dni Otwartych jest P.W. Agro-Eko Grzegorz Pilch z siedzibą w Kietrzu 48-130, przy ul. Raciborskiej 109 (zwany dalej Organizatorem).
 

Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas Dni Otwartych w Żerkowicach w dniu 29 września 2019 r.
 

Wejście i przebywanie osób na terenie, gdzie odbywają się Dni Otwarte oznacza akceptację Regulaminu, pozostałych Regulaminów obowiązujących w Obiekcie oraz stosowanie się do poleceń pracowników Organizatora Dni Otwartych.
 

Dni Otwarte odbędą się w dniu 29 września 2019 r. od godz. 11.00 do godz. 14.00 w Żerkowicach.
 

Udział w Dniach Otwartych jest bezpłatny.
 

Prawo do udziału w Dniach Otwartych mają osoby, które otrzymały zaproszenie oraz inne osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy.
 

Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia z Dni Otwartych osób, które będą zachowywały się niekulturalnie oraz niebezpiecznie.
 

Klauzula informacyjna o wykorzystywaniu wizerunku osób uczestniczących w Dniach Otwartych P.W. AGRO-EKO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest P.W. Agro-Eko Grzegorz Pilch z siedzibą w Kietrzu 48-130, przy ul. Raciborskiej 109  (dalej jako „Administrator”).
 

W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych czy też przysługujących uprawnień, osoba uczestnicząca w Dniach Otwartych może się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w drogą elektroniczną za pomocą adresu iod@twojabi.net.
 

Wejście na teren siedziby Administratora i udział w Dniach Otwartych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku oraz danych osobowych podanych w ankiecie, którą przeprowadzi Organizator.
 

Dane osobowe osób uczestniczących w Dniach Otwartych w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu zapewnienia prawidłowej organizacji Dni Otwartych, w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji wizerunku na profilu w serwisie społecznościowym Facebook i na stronie internetowej Administratora agro-eko.com.pl.
 

Dane osobowe osób uczestniczących w Dniach Otwartych podane w ankiecie (imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, miejsce zamieszkania) będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu badania satysfakcji klienta, określania zainteresowań klientów i ich oczekiwań.
 

Dane osobowe osób uczestniczących w Dniach Otwartych będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez uczestnika.
 

Odbiorcami danych osobowych osób uczestniczących w Dniach Otwartych mogą być osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 

Osobom uczestniczącym w Dniach Otwartych przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych ich dotyczących, sprostowania tych danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 

Osobom uczestniczącym w Dniach Otwartych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej iod@twojabi.net.
 

Osobom uczestniczącym w Dniach Otwartych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 

Dane osobowe osób uczestniczących w Dniach Otwartych nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 

Dane osobowe osób uczestniczących w Dniach Otwartych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

0 0

Zostaw komentarz